МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВСКА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ НА ДРУЖЕСТВА

Правната материя много внимателно разглежда причините довели търговец до състояние на неплатежоспособност или свръхзадълженост.
Нашите адвокати изготвят правни анализи и становища в процедурата по несъстоятелност, с цел максимално намаляване на финансовия и икономически риск за търговеца, предотвратяване от отговорност, при спазване на сроковете за подаване на молба за откриване на производството по чл.625 ТЗ., както и съблюдава всички правни изисквания по откриване на производство по несъстоятелност за свръхзадължен или неплатежоспособен търговец, който е спрял плащанията си или няма достатъчна наличност да обслужва свои насрещни задължения. Повече информация можете да научите от адвокати София.
Много специфично е положението при производства по несъстоятелност, по които има кредитори със седалища в държава членка на ЕС. В тези случаи приложение намира съответно и Регламент (ЕО) № 1346/2000 относно производството по несъстоятелност. Съгласно чл. 40 Регламент (ЕО) № 1346/2000 след образуване на производство по несъстоятелност в една държава членка компетентният съд на тази държава или синдикът, който е назначен от него, незабавно информира кредиторите, които са известни и чието обичайно пребиваване, местоживеене или седалище според устройствения акт се намират в другите държави членки.  Търговският закон относно материята на търговската несъстоятелност посочва, че „неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни изискуемо:
парично задължение, породено от или отнасящо се до търговска сделка, включително нейната действителност, изпълнение, неизпълнение, прекратяване, унищожаване и разваляне, или последиците от прекратяването й, или
публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или
задължение по частно държавно вземане.
Адвокат в София от lawyer-bulgaria.bg
Неплатежоспособността се предполага, когато търговецът е спрял плащанията. Неплатежоспособност може да е налице и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори. Производство по несъстоятелност се открива за:
търговец (физическо или юридическо лице), който е неплатежоспособен или свръхзадължен;
лице, което прикрива търговска дейност чрез неплатежоспособен длъжник;
неограничено отговорен съдружник, като се производството се открива едновременно с производството по несъстоятелност за търговското дружество;
починал или заличен в Търговския регистър едноличен търговец, ако преди смъртта, съответно преди заличаването, той е бил неплатежоспособен;
починал или заличен в търговския регистър неограничено отговорен съдружник;
неплатежоспособно търговско дружество в ликвидация.
За повече информация или справки можете спокойно да се обърнете към
Международна Правна кантора „Д.Владимиров и Партньори“
Tel./. Fax : +359 2 858 10 25
Tel. : + 359 897 90 43 91
E-mail : info@lawyer-bulgaria.bg